Monthly Archives: Ապրիլի 2020

Դպրոցի 2020 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ

Դրամական հոսքեր Ծրագրային ցուցանիշներ Կատարված ծախսեր Շեղումներ

Չդասակարգված